Ana Sayfa / Hakkımızda

Hakkımızda

TÜRKİYE HARP MALULÜ GAZİLER ŞEHİT, DUL VE YETİMLERİ DERNEĞİ


18 HAZİRAN 1983 GÜN VE 18081 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN 2847 SAYILI KANUN GEREĞİ KAMU YARARINA ÇALIŞAN DERNEKTİR.

Aynı amaç uğruna faaliyet gösteren bu dernekler 1983 gün ve 18081 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan 2847 sayılı kanunla Türkiye Harp Malûlü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği adı altında birleşmeleri hüküm altına alınmıştır.


Ayrıca, tüzüğümüz gereği 26 Ağustos Özel Şeref Günü olarak kutlanmaktadır. Zaman içerisinde derneğimizin, şehidiyle, gazisiyle bütünleşmesi ilk gayemiz olacaktır.

Bizler; bağımsızlığımız, vatanımızın bölünmez bütünlüğü, bayrağımızın ilelebet dalgalanması, Cumhuriyetimizin bekası için inançlarımız uğruna görevlerimizi yerine getirdik.

Bu topraklar binlerce yıldan beri Türk topraklarıdır. Bedeli kanla ödenmiştir. Bu toprakları geri alma hayali kuranlar, her şeyden önce bu bedeli ödemeyi göze almalıdır.

————————————————————————————————
MADDE 14 – (1) Vazife malullüğü aylığı alanlardan tekrar kamu görevlisi olarak çalışmaları halinde; bu görevleri sırasında eski malullük derecelerinin değişmesi veya görevleri esnasında vazife malulü olmaları halinde, aylığı yeni malullük derecesi dikkate alınarak son prime esas kazancı üzerinden ilk vazife malullüğü aylığından az olmamak kaydıyla yeniden hesaplanır.

(2) Vazife malullüğü aylığı bağlanmış malûllerden, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlayanların aylıkları kesilir. Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi hariç olmak üzere diğer alt bentlerine tabi çalışmaya başlayan vazife malullerinden aylıklarının kesilmemesi için yazılı istekte bulunanların yaşlılık aylıklarının ödenmesine devam edilir. Bunlardan, almakta oldukları aylıklarının % 15’i oranında sosyal güvenlik destek primi kesilir.

(3) Harp malûlleri ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre vazife malullüğü aylığı bağlanmış malûllerden, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar ile 3713 sayılı Kanuna göre aylık bağlanmış malûller ile aynı Kanun kapsamına giren olaylar sebebiyle vazife malullüğü aylığı alan er ve erbaşların, kamu görevlisi olarak çalışmaları halinde de aylıkları kesilmez. Harp malullerinin aylıklarının kesilmesi halinde dahi harp malullüğü zamları kesilmez.

(4) Aylıkları kesilmeksizin kamu görevlisi olarak çalışanlar hakkında uzun vadeli sigorta kolları, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında çalışanlar hakkında ise, iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanır. İş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri

DERNEĞİMİZ

Dernek amacına ulaşmak İçin Demokrasiye, Cumhuriyete, Atatürk İlkelerine ve İnkılaplarına yürekten bağlı ,insan hak ve hürriyetlerine saygılı olarak aşağıdaki konularda faaliyet gösterir ,

a) Üyelik hak ve niteliğinde olanları dernek bünyesinde toplamak birlik ve beraberlik içinde karşılıklı saygı, sevgi ve dayanışma sağlamak.

b) Muhtaç üyelere imkân nispetinde yardımcı olmak,

c ) Çalışma gücü olanlardan iş arayanlara, çocuklarının eğitim ve öğretimlerine yardımcı olmak,

ç ) Üyelerin sosyal seviyelerini yükseltecek kanun tekliflerini hazırlamak ve takip etmek,

d ) Mali imkânlar nispetinde

Bakım ve huzur evleri, misafirhane ve lokal gibi tesisler kurmak veya mevcutlarından Yararlanmak . Kanunlarla tanınan veya tanınacak bu tesislerin işler hale gelmesi için ilgili kuruluşlarla temasta bulunmak.

e) Şehidi, Harp ve Vazife malulünü tanıtmak, hatıralarını canlı tutmak, ilgi ve saygıyı korumak,

f) Milli duyguları yükseltecek vatan sevgisini pekiştirmek, görev bilincini kökleştirecek konuşma yayınlar yapmak ve benzeri çalışmalara katılmak,

h) Protokol ve merasimlerde derneği temsil etmek,

1 – Milli Savunma Bakanlığı ve T.C. Emekli Sandığı ile, amaçla ilgili ilişkileri sürdürmek,

i) – Yayın organları ( TRT, Haber Ajansları, Gazeteler v.s. ) ile yakın ilişki kurmak: Dergi, haber bülteni neşretmek, basın toplantıları yapmak,

j) – Benzer ve sosyal amaçlı dernekler ile gerektiğinde işbirliği yapmak,

k) – Uluslararası beraberlik ve işbirliği faaliyetlerini 4.11.1983 tarih ve 2908 sayılı kanunun 11 nci maddesi uyarınca izin verilince yürütmek,

1) – Amacın tahakkuku için muhtaç olduğu mali güce katkısı olacak gelir sağlayıcı kanuni faaliyetlerde bulunmak,

m) – Kanuna uygun yardımlaşma sandığı kurmak,

n) – Ölen üyelerin, Genelkurmay Başkanlığının konu ile ilgili yönetmeliği hükümlerine göre askeri merasimle defni için gerekli işlem ve faaliyetlerde bulunmak,

Derneğimiz Kamu yararına çalışan bir dernek olup Dernekler Kanunun Dernekler için yasakladığı faaliyetlerde bulunamaz.

 

Bizimle İletişime Geçebilirsiniz

İletişim Formu

İletişime Geç

Telefon Numaralarımız
0232 483 14 77
0552 503 00 93


Fax Numarası
0232 483 77 65


E-Posta Adreslerimiz
izmirsehitgazibsk@gmail.com

Adres Bilgilerimiz

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İzmir Şubesi Başkanlığı


Adresimiz

Donanmacı Mahallesi 1729 Sokak No: 1 K: 2 D: 6 Karşıyaka/İzmir