HESAP OLUŞTUR

BİLGİLERİN Mİ UNUTTUN?

Hakkımızda

TÜRKİYE HARP MALULÜ GAZİLER ŞEHİT DUL VE YETİMLERİ DERNEĞİ

TÜRKİYE HARP MALULÜ GAZİLER ŞEHİT DUL VE YETİMLERİ DERNEĞİ

18 HAZİRAN 1983 GÜN VE 18081 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN 2847 SAYILI KANUN GEREĞİ KAMU YARARINA ÇALIŞAN DERNEKTİR.

Aynı amaç uğruna faaliyet gösteren bu dernekler 1983 gün ve 18081 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2847 sayılı kanunla Türkiye Harp Malûlü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği adı altında birleşmeleri hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca, tüzüğümüz gereği 26 Ağustos Özel Şeref Günü olarak kutlanmaktadır. Zaman içerisinde derneğimizin, şehidiyle, gazisiyle bütünleşmesi ilk gayemiz olacaktır.

Bizler; bağımsızlığımız, vatanımızın bölünmez bütünlüğü, bayrağımızın ilelebet dalgalanması, Cumhuriyetimizin bekası için inançlarımız uğruna görevlerimizi yerine getirdik.

Bu topraklar binlerce yıldan beri Türk topraklarıdır. Bedeli kanla ödenmiştir. Bu toprakları geri alma hayali kuranlar, her şeyden önce bu bedeli ödemeyi göze almalıdır.

————————————————————————————————
MADDE 14 – (1) Vazife malullüğü aylığı alanlardan tekrar kamu görevlisi olarak çalışmaları halinde; bu görevleri sırasında eski malûllük derecelerinin değişmesi veya görevleri esnasında vazife malulü olmaları halinde, aylığı yeni malûllük derecesi dikkate alınarak son prime esas kazancı üzerinden ilk vazife malûllüğü aylığından az olmamak kaydıyla yeniden hesaplanır.

(2) Vazife malûllüğü aylığı bağlanmış malûllerden, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlayanların aylıkları kesilir. Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi hariç olmak üzere diğer alt bentlerine tabi çalışmaya başlayan vazife malullerinden aylıklarının kesilmemesi için yazılı istekte bulunanların yaşlılık aylıklarının ödenmesine devam edilir. Bunlardan, almakta oldukları aylıklarının % 15’i oranında sosyal güvenlik destek primi kesilir.

(3) Harp malûlleri ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre vazife malûllüğü aylığı bağlanmış malûllerden, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar ile 3713 sayılı Kanuna göre aylık bağlanmış malûller ile aynı Kanun kapsamına giren olaylar sebebiyle vazife malûllüğü aylığı alan er ve erbaşların, kamu görevlisi olarak çalışmaları halinde de aylıkları kesilmez. Harp malullerinin aylıklarının kesilmesi halinde dahi harp malullüğü zamları kesilmez.

(4) Aylıkları kesilmeksizin kamu görevlisi olarak çalışanlar hakkında uzun vadeli sigorta kolları, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında çalışanlar hakkında ise, iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanır. İş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri

 

TÜRKİYE HARP MALULÜ GAZİLER ŞEHİT DUL VE YETİMLERİ DERNEĞİ

DERNEĞİMİZ

Dernek amacına ulaşmak için demokrasiye, Cumhuriyete Atatürk ilkelerine, inkılaplarına yürekten bağlı,insan hak ve hürriyetlerine saygılı olarak aşağıdaki konularda faaliyet gösterir ,

a) Üyelik hak ve niteliğinde olanları dernek bünyesinde toplamak birlik ve beraberlik içinde karşılıklı saygı, sevgi ve dayanışma sağlamak.

b) Muhtaç üyelere imkân nispetinde yardımcı olmak,

c ) Çalışma gücü olanlardan iş arayanlara, çocuklarının eğitim ve öğretimlerine yardımcı olmak,

ç ) Üyelerin sosyal seviyelerini yükseltecek kanun tekliflerini hazırlamak ve takip etmek,

d ) Mali imkânlar nispetinde

Bakım ve huzur evleri, misafirhane ve lokal gibi tesisler kurmak,veya mevcutlarından Yararlanmak . Kanunlarla tanınan veya tanınacak bu tesislerin işler hale gelmesi için ilgili kuruluşlarla temasta bulunmak.

e) Şehidi, Harp ve Vazife malulünü tanıtmak, hatıralarını canlı tutmak,ilgi ve saygıyı korumak,

f) Milli duyguları yükseltecek vatan sevgisini pekiştirmek, görev bilincini kökleştirecek konuşma yayınlar yapmak ve benzeri çalışmalara katılmak,

h) Protokol ve merasimlerde derneği temsil etmek,

1 – Milli Savunma Bakanlığı ve T.C.Emekli Sandığı ile, amaçla ilgili ilişkileri sürdürmek,

i) – Yayın organları ( TRT, Haber Ajansları, Gazeteler v.s. ) ile yakın ilişki kurmak : Dergi,haber bülteni neşretmek,basın toplantıları yapmak,

j) – Benzer ve sosyal amaçlı dernekler ile gerektiğinde işbirliği yapmak,

k) – Uluslar arası beraberlik ve işbirliği faaliyetlerini 4.11.1983 tarih ve 2908 sayılı kanunun 11 nci maddesi uyarınca izin verilince yürütmek,

1) – Amacın tahakkuku için muhtaç olduğu mali güce katkısı olacak gelir sağlayıcı kanuni faaliyetlerde bulunmak,

m) – Kanuna uygun yardımlaşma sandığı kurmak,

n) – Ölen üyelerin, Genelkurmay Başkanlığının konu ile ilgili yönetmeliği hükümlerine göre askeri merasimle defni için gerekli işlem ve faaliyetlerde bulunmak,

Derneğimiz Kamu yararına çalışan bir dernek olup Dernekler Kanunun Dernekler için yasakladığı faaliyetlerde bulunamaz.

TOP